با راه اندازی سامانه سجاد وزارت علوم (https://portal.saorg.ir) امکان دریافت غیر حضوری گواهی اشتغال به تحصیل و ترجمه آن وجود دارد.

 مراحل دریافت غیرحضوری گواهی اشتغال به تحصیل

نمونه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویی الکترونیکی