بخش دریافت شکایات و گزارشات در وب سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه راه اندازی شد. آنچه که بیشتر جلب توجه می باشد الکترونیکی بودن این فرایند است.

 

لینک: http://ekfam.ir/Default.aspx?tabid=7108