از تاریخ اول شهریور 1395 مبلغ تمبر دادگستری از 40 هزار تومان به 60 هزار تومان مطابق قانون بودجه افزایش پیدا کرده است.

همچنین میزان مبلغ تمبر خارجه به میزان صفحه ای 6 هزار تومان تغییر یافته است (برای مثال میزان نقش تمبر خارجه برای شناسنامه از هزار تومان به شش هزار تومان افزایش یافته است اما برای سند ملک از مبلغ ده هزار تومان برای سند تک برگی به شش هزار تومان کاهش یافته است. برای مشاهده عکس جدول تعرفه وزارت خارجه در مورد مدارک ترجمه شده کلیک کنید.