پیرو سازماندهی شماره دفاتر ترجمه رسمی و پروانه های مترجمان رسمی شماره دفتر ترجمه رسمی از 18 تا 750 و شماره پروانه مترجم رسمی از 978 به 750 تغییر یافت.