موضوع بخشنامه 15/7/1394 الزامات برگهای پوششی ترجمه و برابر با اصل (صفحه نخست ترجمه) و حداقل اندازه قلم (فونت 10) و حاشیه پایین (4 سانتی متر) می باشد.

 

لینک: وب سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه