در بخشنامه مورخ 30/2/1394 اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی دستورالعملهای زیر جهت ترجمه ابلاغ شدند.

 

  1. استفاده از نام خلیج فارس بجای واژه هایی مانند خلیج یا خلیج عربی در کلیه زبانها.

  2. احتراز از استفاده از عنوانهایی مانند دکترا و کارشناسی ارشد در خصوص گواهینامه های دوره های آموزش عالی با مجوز وزارت علوم ماننده دوره مدیریت کسب و کار

  3. عدم انعکاس و ترجمه مهر برابر با اصل دفاتر اسناد رسمی.