هزینه ترجمه از اول خرداد سال 1397 پس از 2 سال افزایش یافت. قیمتهای جدید را از منوی قیمتها ملاحظه بفرمایید.